GDPR – Spracovanie osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je jednou z najdôležitejších priorít našej spoločnosti. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá ochrany osobných údajov“) obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky tovary a služby ponúkané našou spoločnosťou a obsahujú informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov určené pre našich zákazníkov. Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli predávať kvalitný tovar a poskytovať kvalitné služby a tiež na to, aby sme mohli zlepšovať našu ponuku tovarov a služieb pre Vás. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým ako vstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou. Tým, že vstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou a/alebo jej poskytnete niektoré svoje osobné údaje, vyjadrujete, že rozumiete, akým spôsobom sú spracúvané Vaše osobné údaje podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. V opačnom prípade očakávame, že sa ihneď prestanete akýmkoľvek spôsobom zúčastňovať obchodnej činnosti vykonávanej našou spoločnosťou, či s nami akokoľvek spolupracovať, a neposkytnete nám, alebo nám prestanete poskytovať Vaše osobné údaje. Vezmite však prosím na vedomie, že v niektorých prípadoch nám neposkytnutie Vašich osobných údajov môže čiastočne alebo úplne brániť v predaji tovarov alebo v poskytovaní služieb, ktoré ponúkame.

PREVÁDZKOVATEĽ:

BILIARD KUTAJ-MARKECH s.r.o.
Sídlo : Záblatie 107, 911 06 Trenčín
IČO : 34 123 717
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 24112/R

/ ďalej označený ako naša spoločnosť /

KONTAKTNÁ OSOBA:

Malková Renáta, Záblatie č.107, 911 06 Trenčín , 0908/647855 , e-mail: info@partyhry.sk

DOTKNUTÁ OSOBA:

 • akákoľvek fyzická osoba, ktorá využíva tovar alebo služby ponúkané našou spoločnosťou,
 • akákoľvek fyzická osoba, ktorá je oprávneným zástupcom zákazníka našej spoločnosti, ktorý využíva tovar alebo služby ponúkané našou spoločnosťou (v akomkoľvek právnom vzťahu k zákazníkovi),
 • akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webové stránky našej spoločnosti,
 • akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi predajne našej spoločnosti na území Slovenskej republiky

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME:

Spôsob získavania osobných údajov:

 1. Pri registrácia pre partyhry.sk – Vaše meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.
  informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili) – Vaše prihlasovacie údaje (heslo)
 2. Pri nákupe cez partyhry.sk – Vaše meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.
  informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili) – Vaše prihlasovacie údaje (heslo).
  V našom e-shope môžete nakupovať aj bez registrácie, ale potrebujeme Vaše osobné údaje, aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku.
 3. Pri registrácii pre odber newslettra – Vaša e-mailová adresa
  Naša spoločnosť na základe Vašej požiadavky a súhlasu môže informovať o ponuke svojich tovarov a služieb.
 4. Cookies – pre prispôsobenie obsahu nášho webu Vašim preferenciám používame cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré odosiela náš web do Vášho počítača/prehliadača alebo mobilného zariadenia, kde ich ukladá. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím cookies, nastavte si pravidlá pre použitie cookies vo Vašom prehliadači. V prípade, že zakážete použitie cookies, môže byť funkčnosť webu obmedzená.
 5. Webové merače/ analytika – jedná sa o konverzné alebo pixelové kódy/značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť zahrnuté na našom webe z dôvodu identifikácie užívateľov a merania ich návštevnosti a chovania.
  Google Anylitics
  Facebook pixel
 6. Pri návšteve našich predajní – v našich predajniach sa nachádza kamerový systém, ktorý Vás môže zaznamenať a tento záznam v ňom uložený spolu s dátumom a časom Vašej návštevy a údajoch o predajni našej spoločnosti, ktorú ste navštívili.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k našej spoločnosti, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia).

Spracúvanie niektorých osobných údajov môže byť založené na oprávnenom záujme našej spoločnosti alebo tretej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia).

V niektorých prípadoch Vás môžeme požiadať o poskytnutie Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov, a v takom prípade Vaše osobné údaje spracúvame len, ak ste nám poskytli svoj výslovný súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia).

Účel spracovania osobných údajov:

 1. Vaše osobné údaje využívame predovšetkým na to, aby sme Vám sprístupnili tovary a služby našej spoločnosti, ako je využívanie e-shopu ako registrovaný, či neregistrovaný zákazník, členstva v našich zákazníckych programoch a využívanie s tým spojených výhod, či účasti v našich spotrebiteľských súťažiach. Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli spracúvať a vybavovať Vaše objednávky, vrátane prípadného vrátenia peňazí, spravovať Vaše užívateľské účty, doručiť Vám tovar, alebo poskytnúť služby, ktoré si objednáte. Takisto potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť výhody spojené s Vašim členstvom v našich zákazníckych programoch, či poskytnúť rôzne zľavy –

Právny základ : Plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia

 1. Vaše osobné údaje využívame aj na to, aby sme Vás v súvislosti s Vašou registráciou alebo Vašimi nákupmi , či účasťou v našich spotrebiteľských súťažiach mohli informovať o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách prostredníctvom newslettra zasielaného e-mailom.

Právny základ: Oprávnený záujem / čl. 6 odst.1 písm. f Nariadenia /

 1. Vaše osobné údaje využívame na riešenie Vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k Vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo našej spoločnosti, napríklad, ak nie ste spokojní s našimi tovarmi alebo službami, alebo v prípade nehody, ku ktorej došlo v našich predajniach.

Právny základ: Oprávnený záujem / čl. 6 odst. 1 písm. b Nariadenia /

 1. Vaše osobné údaje využívame na to, aby sme boli s Vami v kontakte. Máte možnosť sa prihlásiť na odber newslettra, prostredníctvom ktorého Vás budeme výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu informovať o ponuke svojich tovarov, novinkách a spotrebiteľských súťažiach.

Právny základ: Súhlas dotknutej osoby / čl. 6 odst. 1 písm. a Nariadenia /

 1. Vaše osobné údaje využívame na riešenie Vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k Vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo našej spoločnosti, napríklad, ak nie ste spokojní s našimi tovarmi alebo službami, alebo v prípade nehody, ku ktorej došlo v našich predajniach.

Právny základ: Oprávnený záujem / čl. 6 odst. 1, písm. b Nariadenia /

Niektoré vyššie uvedené spôsoby využívania Vašich osobných údajov sú založené na tzv. oprávnených záujmoch našej spoločnosti, ktoré zahŕňajú:

-starať sa o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich produktov a služieb;

-propagáciu a predaj našich produktov a služieb;

-starostlivosť o váš užívateľský účet partyhry,

-riešenie sťažností a sporov, uplatňovanie práv a právnych nárokov;

-ochranu a podporu našej obchodnej činnosti, kolegov, zákazníkov;

-predchádzanie a napomáhanie odhaľovania protispoločenského správania, trestnej činnosti;

-testovanie a vývoj nových produktov a služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:

V prípade, ak nemáte záujem registrovať sa pre akékoľvek služby našej spoločnosti, či kúpiť si akýkoľvek tovar ponúkaný našou spoločnosťou, ale zároveň sa prihlásite na odber newslettra, prostredníctvom ktorého Vás informujeme o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach, spracúvame Vaše osobné údaje výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu s takým spracúvaním.

Predtým ako sa prihlásite na odber newslettra sa Vás opýtame, či súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na tento účel. Svoje rozhodnutie ohľadom zasielania newslettra máte právo kedykoľvek zmeniť a súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, a to online prostredníctvom webstránky našej spoločnosti, alebo kliknutím na odkaz „Zrušenie odberu“, ktorý nájdete v každom e-maile s newslettrom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

V tejto časti uvádzame, ktorým príjemcom môžeme poskytovať Vaše osobné údaje, či ich s nimi zdieľať.

Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať subjektom, ktoré poskytujú služby našej spoločnosti. Od všetkých poskytovateľov služieb striktne vyžadujeme, aby dôsledne dbali na ochranu osobných údajov a nepoužívali Vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely, pokiaľ im na to sami neudelíte súhlas. Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb. Ide napríklad o subjekty, ktoré našej spoločnosti poskytujú nasledovné služby:

 • technologické služby (napr. správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky, správa serverovej infraštruktúry, webhosting)
 • spracovanie platieb v našich predajniach alebo v rámci Partyhry e-shop,
 • doručovateľské a kuriérske služby
 • spoločnosti, ktoré zabezpečujú priamy marketing a v našom mene rozosielajú elektronickú komunikáciu vrátane newslettrov našej spoločnosti,
 • služby vedenia účtovníctva
 • spoločnosti, ktoré prevádzkujú priemyselné kamery v našich predajniach či vykonávajú ich údržbu.

Niektoré Vaše osobné údaje môže poskytovať štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci a správy, v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích osôb.

POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje, ale niektoré Vaše osobné údaje sú nevyhnutné pre uskutočnenie obchodnej alebo inej činnosti (napríklad uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom www.partyhry.sk ). V prípade, ak nám niektoré Vaše osobné údaje neposkytnete, nebude možné, aby sme Vám dodali tovar, či poskytli služby ponúkané našou spoločnosťou. Poskytnutie niektorých Vašich osobných údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy alebo na plnenie zmluvy.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Vaše osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najviac po dobu 10 (desať) rokov. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo našej spoločnosti alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním povinností súvisiacich napr. so zárukou poskytovanou na výrobky alebo služby našej spoločnosti, ako aj nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledovné práva:

PRÁVO NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo:

 • kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je spracúvanie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť;
 • ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom;
 • ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Na základe Vašej žiadosti adresovanej  kontaktnej osobe uvedenej v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.

PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

PRÁVO NA VYMAZANIE (PRÁVO NA ZABUDNUTIE)

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode XI. 1. a. týchto Pravidiel ochrany osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode XI. 1. b. týchto Pravidiel ochrany osobných údajov;
 • sa Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:

 • ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode XV. 5. a. týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak:

 • je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na zmluve;
 • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU

V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 Zákona o ochrane osobných údajov.

UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY:

Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním oprávneného zástupcu našej spoločnosti uvedeného v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, písomne, vrátane e-mailu, a tiež zákonom ustanovením postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: + 421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webstránka: www.dataprotection.gov.sk/.

Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.

V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť po nadobudnutí účinnosti Európskeho nariadenia poskytnúť vyššie uvedené služby.